Forsiden

Bag om TdT

Folkene bag TdT

Regler

Termer & udtryk

Galleriet

Opskrifter

Gæstebog

Afstemning

NyhedsbrevKontakt TdT

Statistik

TdT lov

Loven er sidst revideret 21.03.2008

Kapitel 1.

Bestyrelsens opbygning, afstemninger og beføjelser, samt optagelse og udtrædelse af bestyrelsen

§ 1. Foreningen har hierarkisk opbygning i bestyrelsen med følgende opbygning; præsident, vicepræsident, kasserer, sekretær og menige medlemmer. Bestyrelsen kan bestå af vilkårligt antal medlemmer, dog mindst 4.

§ 2. Ved afstemninger i bestyrelsen har alle medlemmer (præsidenten undtaget) 1 stemme. Præsidenten har det antal stemmer som antallet af medlemmer i bestyrelsen udgør således, at hvis der er 4 medlemmer i bestyrelsen vil der samlet være 7 stemmer hvor de 4 er præsidentens.

§ 3. Bestyrelsen har beføjelse til at ændre loven og vedtægter ved afstemning. Dog kan indholdet af kapitel 1-2 ikke ændres.

§ 4. Medlemmer af bestyrelsen kan til enhver tid søge om udtrædelse af bestyrelsen. Besidder medlemmet en post vil dette dog først kunne ske efter førstkommende TdT. Bestyrelsen vil til enhver tid kunne ekskludere medlemmer efter afstemning. Optagelse i bestyrelsen sker efter demokratisk afstemning i bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsens posterede medlemmer rokerer en gang årligt ved årets TdT. Dette gælder dog ikke præsidenten som kun kan udskiftes ved demokratisk afstemning.

Stk. 3. Det påhviler det enkelte medlem at udføre pålagte opgaver med værdighed og præcision.

Kapitel 2.

Generalforsamlingen og dens indhold.

§ 5. Mindst 1 gang årligt holdes generalforsamling. Denne er kun for medlemmer af bestyrelsen da bestyrelsen ikke bekymrer sig om andres meninger og holdninger.

Stk. 2. På generalforsamlingen bestemmes dato og lokalitet for afholdelse af årets TdT, deltagerliste til årets TdT udarbejdes samt størrelse på registreringsafgift fastsættes. Slutteligt skal TdT programmet fastsættes. Dette bør overholde de Touren følgende traditioner men nyt kan her tilføjes.

Kapitel 3.

Forberedelser til TdT, TdB

§ 6. Bestyrelsens sekretær sørger for invitationens udarbejdelse og udsendelse til årets heldige deltagere. Sekretæren yder forlangt bistand i forbindelse med taler fra bestyrelsens medlemmer.

§ 7. Bortfaldet.

§ 8. Tour de Bord (TdB) afholdes minimum en gang om året i forbindelse med generalforsamlingen.

Stk. 2. TdB afholdes efter samme princip som TdT. De tømte flasker placeres tæt op af hinanden langs bordets kant.

Stk. 3. TdB er gennemført når flaskerne når hele vejen rundt om bordet.

Stk. 4. TdB skal kunne afholdes uden forberedelse et vilkårligt antal gange årligt. Da TdB udelukkende er en holdsport med henblik på at højne moralen blandt deltagere må der ikke forekomme trøjer eller anden individuel konkurrence.

Stk. 5. Hvis en deltager under en TdB vælter en øl udløser dette en straføl.

Kapitel 4.

Afholdelse af TdT, åbningen, terrassen, registrering af flasker, bålet samt tourens gennemførelse.

§ 9. Kassereren opkræver pålagt registreringsafgift hos deltagerne. Evt. manglende betaling skal være kassereren i hænde senest 10 dage efter endt TdT. Evt. manglende betaling hæfter kassereren for.

§ 10. TdT åbnes kl. 1600 med enkeltstart for mandlige deltagere. Herefter holder præsidenten sin tale. Denne er ikke påkrævet at have fornuftigt indhold, men skal åbne TdT på korrekt måde.

Stk. 2. Bortfaldet.

Stk. 3. Efter præsidentens tale beretter kassereren om årets regnskab.

§ 11. Terrassen som TdT afholdes på skal være stor. Fliserne skal have form og størrelse der er egnet til at sætte flasker på langs terrassens kant. Disse skal have ensartet struktur for at lette bestyrelsens arbejde ved optælling.

Stk. 2. Embalage der ikke er omfattet af det danske pant system må ikke medbringes.

§12. De tømte flasker registreres og skal placeres i den korrekte ende af de ofrede flasker. Deltageren registrerer sig selv med en streg på den dertil indrettede planche.

Stk. 2. 1 flaske tæller for 1 flaske ligegyldigt indholdet af flasken og alkoholkoncentrationen. Dog skal indholdet være på min 33 cl og alkoholkoncentrationen mindst 4,4 %.

Stk. 3. Personer med humleallergi eller sidestillet tilfælde kan hos den tilstedeværende bestyrelse søge om dispensation fra reglerne i stk. 2. Bestyrelsen foretager herefter en konkret vurdering af flaskens indhold og alkoholkoncentration. Det må dog aldrig være fordelagtigt at drikke ikke-humlebaseret væske.

§13. Under turen opdateres Øl-O-Grammet af en særligt betroet medarbejder fra bestyrelsen. Øl-O-Grammet er en særlig anordning der benytter sofistikeret statistik således, at det bliver muligt at følge Tourens fremskriden under aftenen. Øl-O-Grammet opdateres første gang kl. 1630 og herpå hver time.

§14. Touren kan ikke afholdes uden bål. Er der mangel på brænde på den pågældende terrasse skal bestyrelsen informeres i god tid inden Tourens afholdelse. Bestyrelsen kan herefter pålægge den enkelte deltager at medtage et knude brænde som en del af registreringsafgiften.

Stk. 2. På bålet skal der hvert år afbrændes en heks. Denne heks er Pølle. Afbrændingen foretages symbolsk i form af et vellignende billede. Under ritualet danses Pølle-afbrændingsdansen. Tune Bonné er ansvarlig for ritualets gennemførelse.

Stk. 3. Som natmad laves der snobøffer. Nikolaj P. Nielsen er opfinder af fænomenet og skal vejlede eventuelle snobøf jomfruer. Lader dette sig ikke gøre, i tilfælde af evt. fravær eller druk, vil et medlem af bestyrelsen overtage oplæringen.

Stk. 4. Steen Båstrup flûte er ikke tilladt da disse er grimme og sviner en del.

§15. Bestyrelsen skal så vidt muligt forestå specielle events hvert år. Der er ingen specifikke krav til disse events. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for kvaliteten af disse events.

§16. Touren er gennemført når de placerede flasker danner en cirkel omkring terrassen. Alle deltagere har derefter gennem det udviste engagement vundet konkurrencen. Vinderne af de sekundære individuelle discipliner er dem som på daværende tidspunkt bærer de respektive trøjer. Disse deltagere må bære trøjerne indtil lokaliteten, hvor TdT afholdes, forlades.

Stk. 2. Festen skal herefter fortsætte til alle deltagere segner.

Kapitel 5.

Trøjernes farver og status.

§ 17. Under Tourens gennemførelse er der sekundære konkurrencer. Disse er individuelle og markeres ved følgende 5 trøjer:

Den Gule Førertrøje

Den Lyserøde Havnearbejdertrøje (Krantrøjen)

Den Hvide Svagdrikkertrøje

Den Grønne Pointtrøje

Den Prikkede Kvajetrøje.

Stk. 2. Erhverves flere trøjer skal de bæres i stk. 1 nævnte rækkefølge således at Den Gule Førertrøje er yderst.

§18. Den Gule Førertrøje bæres af den herre der har bidraget mest til Tourens gennemførelse. Dette måles ved markeringer på den dertil indrettede planche samt det konsumerede indhold i flasken. Trøjen er den højst respekterede og skal bæres med værdighed.

§19. Den Lyserøde Havnearbejder bæres af den kvinde der har bidraget mest til Tourens gennemførelse. Dette måles ved markeringer på den dertil indrettede planche samt det konsumerede indhold i flasken. Trøjen er den næsthøjest respekterede og skal bæres med værdighed.

§20. Den Hvide Svagdrikkertrøje er den laveste rangeret trøje af alle. Det er en skam for den person som dukker op til Tour de Terrasse for at sidde og spytte i sin øl.

Stk. 2. Trøjen kan ikke tildeles mandlige deltagere som har drukket 10 flasker med alkoholholdig væske eller kvinder der har drukket 7 flasker alkoholholdig væske under årets tour.

§21. Den Grønne Pointtrøje tildeles den deltager der viser sin effektivitet og entusiasme i forhold til hurtigst mulig gennemførelse af Touren i forbindelse med Enkeltstarterne. Trøjen veksler mellem kønnene.

§22. Den Prikkede Kvajetrøje tildeles den deltager som udviser tåbelig adfærd. Dette kan være verbalt eller i form af stupide handlinger. Det er pinligt at bære trøjen.

Stk. 2. Trøjen skifter ejermand hvis en deltager ytrer sig eller handler om end muligt endnu dummere end bæreren. Overdragelsen sker efter demokratisk valg deltagerne i blandt.

Stk. 3. Hvis en deltager vælter en eller flere af de på Touren opstillede flasker vil denne altid få tildelt Den Prikkede Kvajetrøje.

Kapitel 6.

Enkeltstarterne.

§ 23. Enkeltstarter for herrer udføres på alle lige klokkeslæt med en hel nyåbnet flaske. For kvinder på alle ulige klokkeslæt med et velskænket glas på mellem 15 og 25 cl.

Stk. 2. Ved start skal flasken/glasset stå på et bord eller lignende. På klokkeslettet starter alle samtidigt og vinderen er den som først stiller sin tomme flaske/glas på bordet.

Stk. 3. Ved en tom flaske forstås at flasken ingen ren væske må indeholde. Skum der senere danner væske er tilladt ved afslutning.

Stk. 4. Spild af drikken er ikke tilladt, dog vil lidt naturlig savlen kunne tillades som aftenen skrider frem.


    ©2002-2020 TdT